19.12.09

കോപ്പന്‍ ഹാഗന്‍

ഓസോണ്‍ പാളിയിലെ വിള്ളലടയ്ക്കാന്‍ കൂടിയ യോഗത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു............. "പണി പാളി' ! 
 

No comments: