19.12.09

മുഖംമൂടി

കലാതിലകം നഷ്ടപെട്ടവളുടെ നിലവിളി, പ്രച്ഛന്നവേഷ വിധി നിര്‍ണ്ണയത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതായിരുന്നു.


Traditional Buttenmandl And Krampuss Saint Nicholas Parade

No comments: