19.12.09

രക്ത "സാക്ഷി"


"നമ്മുടെ പ്രണയത്തിനു സാക്ഷി, ദൈവവും പിന്നെ ഈ കൊച്ചു ക്യാമറയും."
No comments: