17.12.09

പുകമറ

'കൂടോത്രം നടത്തി' എന്ന കേസില്‍, മന്ത്രവാദിയോടൊപ്പം ഭൂതഗണങ്ങളെയും പ്രതി ചേര്‍ക്കണമെന്നു  കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. 

No comments: