17.12.09

സദാചാരം

'പാത്തുമ്മയുടെ ആടില്‍' അശ്ലീലം കണ്ടെത്തിയ വിദഗ്ദസമിതി, പകരം "ടിന്റുമോന്‍ കഥകള്‍" ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു.


Pygmy goat, close-up of snout

No comments: