16.12.09

കഠിനം പഠനം!

20-20-0-15 വളപ്രയോഗം കായ് ഫലം കുറയ്ക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, സിലബസ് നവീകരിക്കാന്‍ വിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പ്  ഉത്തരവിട്ടു.

Scotlands Oldest Book Is Exhibited For The First Time In A Generation

No comments: