17.12.09

രുചി

ഒരു അമേരിക്കക്കാരന്റെന്റെ യാത്രാകുറിപ്പുകളില്‍ സാമ്പാര്‍ റിനെ, "ഇന്ത്യന്‍ അമ്മമാരുടെ രാസായുധ പ്രയോഗം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു!  

 
Dried chilli peppers in paper bag

No comments: