19.12.09

കവാത്ത്

മുതലാളിയെ ഇടം കണ്ണിട്ടു നോക്കി, അയാളുടെ ചൊറി പിടിച്ച പട്ടിയെ കളിപ്പിച്ചു, കുട്ടിയെ കുളിപ്പിച്ചു.

A country girl in

No comments: