18.12.09

സവര്‍ണന്‍

കുടിയാന്റെ ഭാര്യയുടെ മുലപ്പാല്‍, വെറും അമ്മിഞ്ഞയാണെന്ന്, പൂപ്പല്‍ മണക്കുന്ന പഴയൊരു നിഘണ്ടു പറഞ്ഞുതന്നു.  


 

No comments: