18.12.09

ലോക പോലീസ്

ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മെയിന്‍ ഫ്യൂസ് ഊരിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക പറഞ്ഞു "ഇനി കരണ്ട് ബില്‍ അടച്ചിട്ടു മതി.........." 

Army fan watches defeat

No comments: