15.12.09

ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം

കേള്‍ക്കാന്‍ ഇമ്പമുള്ള പേരിട്ടു   ശീലിച്ച അച്ഛന്‍ ഇളയവളെ 'ജെലസി' എന്ന് വിളിച്ചു പോന്നു. 


Portrait of a man wearing a fencing mask and holding a fencing foil

No comments: