15.12.09

പഠിപ്പിസ്റ്റ്

എന്ത് നല്ല photostat മിഷ്യന്‍ ! തെറ്റുകള്‍ ഒക്കെ എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് പകര്‍ത്തുന്നത്. 

Music school for the blind

No comments: