15.12.09

പത്ര ധര്‍മം

അക്ഷരം ചത്ത താളിലെ ചിത്രം തെളിഞ്ഞു നിന്നു.  
Mr Punch thanking

No comments: