18.12.09

പഴമ്പുരാണം

"ഇതാ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണ് " എന്ന് വിരല്‍ ചൂണ്ടിയ ടീച്ചറോട് കുട്ടി നെറ്റിചുളിച്ചു, "ഇനിയും  ഉണര്‍ന്നില്ലേ?" 

Battle of Little Big

No comments: