18.12.09

പ്രൈസ് ദി ലോര്‍ഡ്‌

"അദ്ഭുതങ്ങള്‍ തീര്‍ന്നിട്ടില്ല" എന്ന് പാടിയ ഉപദേശി, സള്‍ഫര്‍ എറിഞ്ഞു അത് തെളിയിച്ചു.

No comments: