14.12.09

പേന

കുട പിടിച്ച നിരൂപകന്‍, മഴയെക്കാള്‍ ഏറെ പേടിച്ചത്, തന്റെ പൂര്‍വകാല കൈപ്പടയെ ആയിരുന്നുNo comments: