14.12.09

വയറ്റിപിഴപ്പ്

രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം കൂടി പരാജയപെട്ടപ്പോഴേക്കും അയാളില്‍ ഒരു  സ്വയം  പ്രഖ്യാപിത നിരൂപകന്റെ DNA നാമ്പിട്ടിരുന്നു 

No comments: