19.12.09

സ്‌കൂള്‍ ബോയ്‌

മര പലക അടര്‍ന്ന കരി ബെഞ്ചില്‍ ഉഴലുന്ന‍, കല്ലും കരുത്തും തഴമ്പായി പിറന്ന പിതൃകോടികള്‍ക്ക്, ഇവന്‍ ആശാമരം. 

 

No comments: