19.12.09

ചരമകോളം

വക്കടര്‍ന്ന മണ്‍ കൂജ, വായില്‍ മണ്ണിട്ട്‌ കൊണ്ട് ജീവജലം ഒഴുക്കി...  


Delhi's Yamuna River Polluted By The Overburden Of Population

No comments: