18.12.09

കൂട്ട്

അടരാടുന്ന മനസ്സുകളെ നോക്കി, പ്രണയം
മൊഴിഞ്ഞു...... "എന്റെ നമ്പര്‍ വരും"!

If You'd Only Be My

No comments: