16.12.09

കാട്ടാക്കട

കൗമാര പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഫീച്ചര്‍ ചീന്തി  എറിഞ്ഞ കോളമിസ്റ്റ് , "പ്രണയവും പൂക്കളും ശബള മോഹങ്ങളും നിറമുള്ള കനവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും....." എന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് തെരുവുകള്‍ തോറും അലഞ്ഞു നടന്നത്രെ..... 


No comments: