13.12.09

മോചനം

"ഒന്നാം തലാക്ക് രണ്ടാം തലാക്ക് മുത്തലാക്ക് " എന്ന് SMS അയച്ച് അയാള്‍ ബന്ധമൊഴിഞ്ഞു. 

Peregrine Falcon Takes Flight At Taronga Zoo

No comments: