12.12.09

അ ടി യൊ ഴു ക്ക്Dear സുനാമി,
ഇന്ന് നിന്റെ birthday ആണ്, എന്റെ അച്ഛന്റെ ആണ്ടും..

No comments: