20.12.09

സിംഗിള്‍

കടുത്ത സ്ത്രീ വിരോധത്തിന്റെ മറ്റേയറ്റം സ്വന്തം കഷണ്ടിത്തലയില്‍ കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു വിവാഹിതന്‍. 
1 comment:

Kiran said...

hi hi! koLLaam