23.12.09

ഒരു മിശ്ര വിവാഹത്തിലെ അവസാന സന്തതി

അമ്മ, വേദങ്ങളുടെ കതിരിറുക്കാതിരിക്കാന്‍, തന്ത, നസ്രാണി വിത്തിറക്കി കാത്തിരുന്നു.

Scanning electron micrograph of a rice grain.

No comments: