19.12.09

സിലബസ്

രണം അങ്ങനങ്ങനിന്ന്‍ ആംഗലേയം, രണ ഭൂമി പോലും വൈദേശികം-സ്വരം വന്നുവന്ന് ഇന്ന്‍ ആംഗലേയം, സ്വരതാവും താളവും വൈദേശികം


 

No comments: