21.12.09

ഗെയിം ബോയ്‌


അന്നൊക്കെ അക്കം പഠിച്ചാല്‍ പിഴയ്ക്കാം, ഇന്നതിനൊറ്റ ധര്‍മം "സുഡോകു" മാത്രം. 


No comments: