21.12.09

ഒരു ശരീരവും ഒരു മനസും

മുന്തിരിച്ചാര്‍, ചഷകത്തെ കൊണ്ട് ആണയിടീച്ചു,
 "സത്യം ചെയ്യ് , ആരുടേയും മുന്‍പില്‍ തല കുനിക്കില്ലെന്ന്  " !


No comments: