15.12.09

തിരയിളക്കം

അറബിക്കടല്‍ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച യുവതിയെ, കണ്ണാടിയുടെ മുന്‍പിലിരുത്തി അമ്മ മാറി നിന്നു.


State Report Claims Climate Change Threatening CA Coastal Areas

No comments: