20.12.09

ന്യൂസ്‌ ‍മേക്കര്‍

യാത്ര ചെയ്യാതെഴുതിയ യാത്രാവിവരണം, മൂര്‍ച്ചയില്ലാ പത്രത്തിന്റെ തലക്കെട്ടായി.

Close-up of two pencils being sharpened

No comments: