12.12.09

ഇന്നത്തെ കഥ ~ ദാരിദ്ര്യം

എല്ലന്‍ പട്ടി സ്വയം കുഴിച്ചിട്ടു.


Afghan Dog Fighting Makes Resurgence After Taliban Rule;

No comments: